Organisatie

Missie:

Wij willen een leerplek zijn waar:

  • de kinderen en leerkrachten
  • in geborgenheid
  • van elkaar leren
  • en samen mogen groeien
  • in het kind van God zijn.

Het werken aan deze opdracht is voor ons richtinggevend.

leerplek: een plaats waar iets geleerd wordt in de brede zin van het woord.
van elkaar: leren is een wederzijds gebeuren, dit vraagt respect voor elkaar.
geborgenheid: een veilige omgeving is de basisvoorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling.
groeien: dit woord geeft echt leren aan, ontwikkeling doormaken, bloeien door snoeien.
kind zijn van God: dit overstijgt alles en bepaalt ons doel.

Kortom: op onze school kun je groeien richting God; bij ons mag je er zijn.

Uitgangspunten voor ons onderwijs
Bovengenoemde missie betekent concreet dat wij op de Driesprong eerbied voor God en Zijn Woord hebben:

en daaruit volgt aandacht voor:

• evenwicht tussen de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
• het eigene van een kind
• aandacht voor elkaar
• het creëren van een veilige leeromgeving
• openheid naar ouders toe
• het weerbaar maken van de kinderen voor hun taak in de maatschappij.

Schoolorganisatie
We werken met jaargroepen en gezien de grootte van de school met zowel enkelvoudige groepen als combinatieklassen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of en welke groepen gecombineerd worden.
In verschillende groepen werken kinderen voor een vak op het niveau van een andere groep.
Als ondersteuning voor het werk in de klas hebben we tijd vrijgemaakt voor onderwijsassistentes in of buiten de klas en voor interne begeleiding.
Interne begeleiding heeft te maken met de hele organisatie van de zorg op school.

In alle groepen wordt aandacht gegeven aan zelfstandig werken. We doen dit omdat:
• de kinderen zo leren om zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werkgedrag
• de kinderen zo de gelegenheid krijgen om meer op hun eigen niveau en tempo te werken
• de leerkrachten meer gelegenheid krijgen om alle kinderen te begeleiden.

Dit betekent dat er een doorgaande lijn is bij zelfstandig werken:
• een zichtbare dagplanning in alle groepen.
• een opbouw in de planning en uitvoering van de taken. Van een planbord in de onderbouw tot een weektaak in de bovenbouw.
• in gebruik van materialen: stoplichten, aandachtsblokjes en kleu

Lesorganisatie
De kinderen van de Driesprong krijgen les in 8 groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerlingen in jaargroepen (groep 1 tot en met 8) zijn geplaatst en dat de leerstof aangeboden wordt die bij dat jaar past.
De leerkrachten werken volgens het Directie Instructiemodel. Dit houdt in dat de instructie de volgende kenmerken heeft:
-terugblik
-presentatie van het doel
-begeleide inoefening
-verwerking
-evaluatie
Sommige kinderen slaan een deel van een instructie over. Andere kinderen krijgen een verlengde instructie aan de instructietafel.
Op woensdag en vrijdag werken sommige kinderen in de Plusgroep.