VGPONN
Over de school
Nieuw op school

Nieuw op school

Aanmeldingsprocedure:
Informatieavond
Elk jaar wordt een informatiemoment gehouden voor ouders van kinderen die het komend seizoen vier jaar worden. De inhoud van dit moment is erop gericht om voorlichting te geven over het beleid van de school en over het onderwijs in de kleutergroepen.
Op deze informatieavond krijgen de ouders een informatiepakket overhandigd. Hierin zitten de volgende documenten: de schoolgids, het aanmeldingsformulier en een vragenformulier m.b.t. de voorschoolse periode.
Ook kan er een kennismakingsgesprek gepland worden met een lid van de directie.

Aanmelding
Na aanmelding van nieuwe leerlingen lopen er 2 soorten gesprekken met ouders:

1. Gesprek met directie + ouderraad m.b.t. identiteit, het
aanmeldingsgesprek. Bij het eerste kind uit een gezin vindt altijd een aanmeldingsgesprek plaats met de locatiedirecteur, bijgewoond door een lid van de ouderraad. Dit gesprek heeft als doel om te kijken of de ouders en de school wat hun visie op de identiteit betreft bij elkaar passen.

2. Intakegesprek met leerkracht (en IB-er) over de onderwijsbehoefte van de leerling.

Wenmomenten / instroommomenten.
De leerkracht maakt een afspraak met de ouders voor één of ten hoogste twee wenmomenten.

Ouderverklaring
In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Leest u deze zorgvuldig door. Met de ondertekening van de verklaring geeft u aan dat u er van harte mee instemt dat het onderwijs op onze gereformeerde basisschool gebaseerd is op de genoemde uitgangspunten.

Voor de uitgebreide procedure verwijzen we naar de schoolgids elders op deze site.