VGPONN
Kwaliteit
Vertrouwens- en contactpersoon (gegevens)

Vertrouwens- en contactpersoon (gegevens)

Er kan iets gebeuren waardoor u een klacht wilt indienen. We hanteren daarbij de volgende lijn:
Ga eerst naar de direct betrokkene
Komt u niet verder, ga dan naar de direct leidinggevende
Nog niet tevreden, ga naar de klachtencommissie
Hulp nodig, ga naar de contactpersoon voor advies

Als school proberen wij een klacht naar tevredenheid af te handelen en u binnen een week antwoord te geven over wat we gaan doen met uw klacht.

De klachtenregeling vindt u op onze website onder het kopje ‘informatie’.

Een contactpersoon is iemand die als aanspreekpunt dichtbij – dus
in de school een klager kan ‘opvangen’ en zo nodig kan begeleiden naar de (als regel externe) vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon zal op zijn beurt kunnen begeleiden naar de externe Klachtencommissie.

Voor de betrokkenen bij de school moet duidelijk zijn dat men
altijd rechtstreeks naar de Klachtencommissie toe mag.
Adres van de commissie:
Klachtencommissie Gereformeerd Primair en Voortgezet Onderwijs,
p/a Marinus Postlaan 23, 8264 PB Kampen, tel. 038-3319395.

Aanvullend is het van belang te weten dat bij situaties waarin
sprake is (of kan zijn) van strafbare feiten de Vertrouwensinspecteur en Justitie worden ingeschakeld.

Onze vertrouwenspersoon is dhr. Cees van de Berg. Hij is werkzaam bij het bureau Jeugdzorg in Groningen en heeft vanuit deze achtergrond veel kennis van de problematiek rond grensoverschrijdend gedrag.

Buiten de school om kunt u of uw kind terecht bij de vertrouwenspersoon.

U kunt ook terecht bij de vertrouwensinspecteur: 0900-1113111