Verlof

Een verzoek om extra verlof bij speciale omstandigheden, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de locatiedirecteur schriftelijk te worden ingediend.
Hiervoor is een formulier te verkrijgen bij de administratie dat ingevuld en ondertekend moet worden en op school moet worden ingeleverd.

U kunt het formulier hier ook downloaden.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
• voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor ten hoogste 1 of 2 dag(en), afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de locatiedirecteur;
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
• bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
• voor andere naar het oordeel van de locatiedirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof;

Bovenstaande richtlijnen zijn helder en duidelijk en gericht op de continuïteit van het onderwijsleerproces van onze kinderen. De locatiedirecteur is verplicht deze wettelijke richtlijnen strikt te hanteren. Wilt u daar rekening mee houden met uw aanvraag?
Extra schoolverlof kan te allen tijde bij de locatiedirecteur aangevraagd worden. Teamleden hebben, hoe logisch uw verzoek ook klinken mag, geen bevoegdheid schoolverlof toe te zeggen.
Ongeoorloofd schoolverzuim zal aan de leerplichtambtenaar van de gemeente worden doorgegeven. De ouders riskeren hiermee een boete. Mocht uw kind een dag of langer met toestemming afwezig zijn, wilt u dit dan ook zelf bij de leerkracht melden?

Formulieren

Verzoek buitengewoon verlof